<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sosiaalinen vastuullisuus: tavoitteista teoiksi

Vastuullisuus on keskeinen tavoite yhä useamman yrityksen strategiassa. Mutta miten sosiaalinen vastuullisuus tuodaan aidosti osaksi organisaation arkea, ja miten se tehdään näkyväksi sidosryhmille?

HubSpot Video

(Sosiaalinen) Vastuullisuus on liiketoiminnan kovaa ydintä

Vastuullisuus ei enää tarkoita vain hiilineutraaliutta tai ilmastonmuutoksen hillintää. Se tarkoittaa myös organisaation sosiaalista vastuuta sekä hyvää hallintotapaa. Vastuullisuus on toiminnan säännönmukaisuutta, työturvallisuutta, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta edistäviä tavoitteita ja tekoja. Se on riskien hallintaa ja innovointikyvykkyyden varmistamista. Vastuullisuutta edellyttävät organisaatioilta sekä sijoittajat että institutionaaliset toimijat.

Riskien hallinnasta innovaatioiksi

Seuraava askel on nostaa vastuullisuus innovoinnin sekä tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi. Vastuullisesti toimiva yritys on elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä. Vastuullisuuteen strategisesti suhtautuvan organisaation kyky hallita riskejä on hyvä, ja liiketoiminta rakentuu kestävälle pohjalle. 

Brändin vahvistamista ja mainetekoja

Vastuullisuuden kautta yritykset vahvistavat mainettaan ja rakentavat vahvaa työntantajakuvaa. Kuluttajat odottavat yrityksiltä yhä tiukemmin sitoutumista vastuullisuuteen. Yritysten kyky viestiä vastuullisuudesta asiakkailleen ja sidosryhmilleen on tärkeää. 


ESG mittaa vastuullisuutta

Yritykset voivat osoittaa panostustaan vastuullisuuteen ESG-raportoinnilla, jonka mittaristo auttaa sidosryhmiä ja sijoittajia vertailemaan yritysten panostusta vastuullisuustavoitteisiin. ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance.


Hyvistä tavoitteista arjen teoiksi

Yritysvastuuverkosto FIBS ry:n raportin mukaan vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan on yrityksille edelleen merkittävin vastuullisuuden johtamisen haaste. Lisäksi raportin mukaan lähes jokainen yritys (97 %) uskoo vaikuttavansa positiivisesti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan, mutta vain harvoilla on vaikutuksista vahvaa näyttöä.

FIBS ryn raportista käy myös ilmi, että yrityksillä on haasteita vastuullisuusteemojen viestinnässä sidosryhmillleen ja asiakkaille. 

 

innoduel-for-business-development-bg

Ratkaisu haasteisiin: Innoduel DEI-Pulse 

Innoduel on kehittänyt toimintamallin, jonka avulla sosiaalisen vastuullisuuden todeksi eläminen helpottuu. Innoduel DEI-Pulsen avulla vastuullisuus tuodaan osaksi henkilöstön ja johtajien arkea.

Vaikuttavimmillaan Innoduel DEI-Pulse on syklinen toimintatapa. Se vahvistaa vastuullisuuden, inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden toteutumista. Lisäksi sen avulla vastuullisuus tehdään näkyväksi sidosryhmille. Prosessi tuottaa yhteismitallista dataa, jota voidaan hyödyntää vastuullisuusraportoinnissa. 

innoduel-syklinen-rutiini

Syklinen rutiini

Innoduel DEI-Pulsen ytimessä on syklinen rutiini, joka levittää vastuullisuutta organisaatiossa. Samassa muodossa toistettava sykli kartuttaa ajantasaista tilannekuvaa. Ajan kanssa uudesta prosessista tulee rutiininomainen tapa toimia.

Syklisen rutiinin vaiheet ovat

  1. Tiedonkeruu ja priorisointi
  2. Päätöksenteko ja toimenpiteiden laadinta
  3. Toimenpiteiden toteuttaminen
  4. Onnistuminen näkyväksi (Juhlintahetki)

Keskiössä tehokas ja laaja osallistaminen

Syklisen rutiinin keskiössä on henkilöstön osallistaminen, joka tehdään anonyymisti. Osallistamisen on oltava helppoa ja tehokasta, jotta sitä voidaan toistaa vaivatta. Osallistamisessa hyödynnetään Innoduelin työkalua.

Kun osallistaminen toteutetaan oikein, se lisää yhteisöllisyyttä ja tunnetta siitä, että työarkeen voi vaikuttaa. Näillä tekijöillä on tunnetusti positiivisia vaikutuksia yritysten menestymiseen.

Vakioitu tapa viestiä takaa onnistumisen

Viestintä on tärkeä osa syklistä rutiinia. Viestien sisällöt ja ajoitus ovat keskeinen osa näkyväksi tekemistä. Tämän toteuttamisessa hyödynnetään Innoduelin valmiita viestipohjia.

Kenelle Innoduel DEI-Pulse sopii?

Innoduel DEI-Pulsesta hyötyvät kaikki ne yritykset, joilla sosiaalinen vastuullisuus on osa yrityksen strategiaa. Lisäksi konsepti tuo helpotusta, kun:

  • Vastuullisuus halutaan viestiä sidosryhmille tehokkaasti
  • Vastuullisuusraportointiin etsitään tehokkaita tapoja
  • Strategiassa määriteltyjä tavoitteet halutaan toteuttaa organisaatiossa on suunniteltu liiketoimintajohdon ja heitä tukevien valmentajien työkaluksi. 

Innoduel DEI-Pulse on suunniteltu liiketoiminnan johdon, lähijohtajien ja heitä tukevien valmentajien työkaluksi. 

Kun syklisestä rutiinista tulee organisaatiossanne osa tavallista arjen toimintaa, ette tarvitse enää meitä avuksi. Organisaation tarpeiden ja toiveiden mukaisesti olemme tyypillisesti mukana 1-3 ensimmäisen syklin toteuttamisessa. Yhden syklin kesto on noin 1-3 kuukautta.

041-test

Varaa tapaaminen

Mitä voin odottaa, ja millainen ajallinen panostus johdolta tai valmentajalta vaaditaan? Innoduel DEI-Pulse maksaa? Vastauksen näihin kysymyksiin saat varaamalla ajan kalenterista. Tapaaminen toteutetaan etänä.