<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Yritysvastuu: tavoitteista teoiksi

Vastuullisuus on keskeinen tavoite yhä useamman yrityksen strategiassa. Mutta miten vastuullisuus tuodaan aidosti osaksi organisaation arkea, ja miten se tehdään näkyväksi sidosryhmille?

Vastuullisuus on liiketoiminnan kovaa ydintä

Vastuullisuus ei enää tarkoita vain hiilineutraaliutta tai ilmastonmuutoksen hillintää. Se tarkoittaa myös organisaation sosiaalista vastuuta sekä hyvää hallintotapaa. Vastuullisuus on toiminnan säännönmukaisuutta, työturvallisuutta, diversiteettisyyttä ja inklusiivisuutta edistäviä tavoitteita ja tekoja. Se on riskien hallintaa ja innovointikyvykkyyden varmistamista. Vastuullisuutta edellyttävät organisaatioilta sekä sijoittajat että institutionaaliset toimijat.

Riskien hallinnasta innovaatioiksi

Seuraava askel on nostaa vastuullisuus innovoinnin sekä tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi. Vastuullisesti toimiva yritys on elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä. Vastuullisuuteen strategisesti suhtautuvan organisaation kyky hallita riskejä on hyvä, ja liiketoiminta rakentuu kestävälle pohjalle. 

Brändin vahvistamista ja mainetekoja

Vastuullisuuden kautta yritykset vahvistavat mainettaan ja rakentavat vahvaa työntantajakuvaa. Kuluttajat odottavat yrityksiltä yhä tiukemmin sitoutumista vastuullisuuteen. Yritysten kyky viestiä vastuullisuudesta asiakkailleen ja sidosryhmilleen on tärkeää. 

ESG mittaa vastuullisuutta

Yritykset voivat osoittaa panostustaan vastuullisuuteen ESG-raportoinnilla, jonka mittaristo auttaa sidosryhmiä ja sijoittajia vertailemaan yritysten panostusta vastuullisuustavoitteisiin. ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance.

Hyvistä tavoitteista arjen teoiksi

Yritysvastuuverkosto FIBS ry:n raportin mukaan vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan on yrityksille edelleen merkittävin vastuullisuuden johtamisen haaste. Lisäksi raportin mukaan lähes jokainen yritys (97 %) uskoo vaikuttavansa positiivisesti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan, mutta vain harvoilla on vaikutuksista vahvaa näyttöä.

Lisäksi yrityksillä on haasteita vastuullisuusteemojen viestinnässä sidosryhmillleen ja asiakkaille. 

 

innoduel-for-business-development-bg

Ratkaisu haasteisiin: priorisoitu tilannekuva

Innoduel on kehittänyt palvelukonseptin, jonka avulla vastuullisuuden jalkauttaminen helpottuu. Innoduelin priorisoidun tilannekuvan avulla vastuullisuus tuodaan osaksi arkea.

Priorisoitu tilannekuva on syklinen toimintatapa. Se vahvistaa vastuullisuuden, inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden toteutumista. Lisäksi sen avulla vastuullisuus tehdään näkyväksi sidosryhmille. Prosessi tuottaa yhteismitallista dataa, jota voidaan hyödyntää vastuullisuusraportoinnissa. Autamme prosessin joka vaiheessa valmentavalla otteella.

innoduel-syklinen-rutiini

Syklinen rutiini

Priorisoitu tilannekuva-konseptin ytimessä on syklinen rutiini, joka jalkauttaa vastuullisuutta organisaatiossa. Samassa muodossa toistettava sykli kartuttaa ajantasaista tilannekuvaa. Ajan kanssa uudesta prosessista tulee rutiininomainen tapa toimia.

Syklisen rutiinin vaiheet ovat

  1. Tiedonkeruu ja priorisointi
  2. Päätöksenteko ja toimenpiteiden laadinta
  3. Toimenpiteiden toteuttaminen
  4. Onnistuminen näkyväksi

Keskiössä tehokas ja laaja osallistaminen

Syklisen rutiinin keskiössä on henkilöstön osallistaminen, joka tehdään anonyymisti. Osallistamisen on oltava helppoa ja tehokasta, jotta sitä voidaan toistaa vaivatta. Osallistamisessa hyödynnetään Innoduelin työkalua.

Kun osallistaminen toteutetaan oikein, se lisää yhteisöllisyyttä ja tunnetta siitä, että työarkeen voi vaikuttaa. Näillä tekijöillä on tunnetusti positiivisia vaikutuksia yritysten menestymiseen.

Vakioitu tapa viestiä takaa onnistumisen

Viestintä on tärkeä osa syklistä rutiinia. Viestien sisällöt ja ajoitus ovat keskeinen osa näkyväksi tekemistä. Tämän toteuttamisessa hyödynnetään Innoduelin valmiita viestipohjia.

Kenelle priorisoitu tilannekuva sopii?

Priorisoidusta tilannekuvasta hyötyvät kaikki ne yritykset, joilla sosiaalinen vastuullisuus on osa yrityksen strategiaa. Lisäksi konsepti tuo helpotusta, kun:

  • Vastuullisuus halutaan viestiä sidosryhmille tehokkaasti
  • Vastuullisuusraportointiin etsitään tehokkaita tapoja
  • Strategiassa määriteltyjä tavotteita halutaan jalkauttaa organisaatiossa

Priorisoitu tilannekuva on suunniteltu liiketoimintajohdon työkaluksi. 

Kun syklisestä rutiinista tulee organisaatiossanne osa tavallista arjen toimintaa, ette tarvitse enää meitä avuksi. Organisaation tarpeiden ja toiveiden mukaisesti olemme tyypillisesti mukana 1-3 ensimmäisen syklin toteuttamisessa. Yhden syklin kesto on noin 1-3 kuukautta.

041-test

Varaa tapaaminen

Mitä voin odottaa, ja millainen ajallinen panostus johtoryhmältä vaaditaan? Entä mitä priorisoitu tilannekuva maksaa? Vastauksen näihin kysymyksiin saat varaamalla ajan kalenterista. Tapaaminen toteutetaan etänä.