<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Seinäjoen AMK: pedagogisen mallin osallistava luonti

Seinäjoen ammattikorkeakoulu logo

Monialaista koulutusta

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on monialainen alueellinen korkeakoulu. Se tarjoaa koulutusta sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiopalveluja kuudella koulutusalalla. Ammattikorkeakoulun strategiassa otetaan huomioon erityisesti muuttuvan työelämän tarpeet, joissa korostuvat monialaisuus, digitaalisuus, kansainvälisyys ja yhteisöllisyys. Seinäjoen ammattikorkeakoulu hyödynsi Innoduelia pedagogisen mallin luomisessa.

SeAMK_Tuija Vasikkaniemi
Tuija Vasikkaniemi | Opetuksen kehittämispäällikkö | Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Tuija Vasikkaniemi työskentelee opetuksen kehittämispäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

 

Innoduel apuna pedagogisen mallin luomisessa

Erilaisilla koulutusaloilla on paitsi oma erikoisosaamisensa myös oma historiansa ja kielensä. Monialaisuus näkyykin arjessa tarpeena löytää yhteinen kehityssuunta, toimintatavat ja kieli. Esimerkiksi sana ”työelämälähtöisyys” on yksi keskeinen toimintaa ohjaava tekijä, jonka tulkinta Seinäjoen ammattikorkeakoulun kuudella eri koulutusalalla on ollut hieman erilainen. Tehokas yhteistyö monialaisessa oppimisympäristössä edellyttää, että on olemassa yhteinen visio, sanoitus ja ymmärrys asioista.

Tähän tarpeeseen SeAMK on lähtenyt rakentamaan pedagogista mallia, jonka tavoitteena on sanoittaa, mikä on keskeistä oppimisessa SeAMKissa ja mihin kaikki voivat sitoutua monialaisessa työskentelyssä. Käytännössä pedagoginen malli selkeyttää mihin suuntaan oppimista kehitetään.

Yhteiskehittämällä kohti uutta pedagogista mallia

Pedagogisen mallin luonti käynnistyi syksyllä 2016, jolloin koulutuspäälliköiden kanssa tuotettiin työpaperi, jota käsiteltiin eri koulutusalojen opettajien tiimeissä. Pedagogisen mallin toinen osuus käynnistettiin syksyn 2016 opiskelijabarometrikyselyssä, jossa kysyttiin kahdella avoimella kysymyksellä millaista oppiminen pitäisi olla tulevaisuuden SeAMKissa. Näiden pohjalta toukokuussa 2017 pidettiin työpaja, jossa 32 opettajaa ja 6 opiskelijaa viritettiin pedagogisen mallin äärelle Innoduelin yhteiskehittämisareenalla. Areenan tulokset vietiin saman tien prosessointiin iltapäivän työpajoihin. Iltapäivän työpajojen jälkeen osallistamista jatkettiin julkaisemalla omat pedagogisen mallin teemaan liittyvät Innoduel -areenat kaikille opiskelijoille ja opettajille. Näin syntynyttä osallistavasti luotua materiaalia työstettiin elokuussa 2017, kun pedagoginen malli laadittiin yhdessä koulutuspäälliköiden ja opiskelijoiden edustajan kanssa yksinkertaiseen, visuaaliseen ja käyttökelpoiseen muotoon.

Innoduelin avulla kerättiin ja ja luotiin ranking -lista yli 160 tulevaisuuden oppimiseen liittyvästä ideasta ja ajatuksesta. Tämä tapahtui alle 30 minuutissa helposti, motivoivasti ja nopeasti. Tulokset saatiin välittömästi mukaan digitaalisessa muodossa workshop -työskentelyyn ja osallistujat näkivät konkreettisesti, että heidän omat ideansa ovat mukana. Ideoiden suuri määrä yllätti.

Reaaliaikaisuus Innoduelin vahvuutena

Innoduelin vaihtoehtona SeAMKissa pohdittiin perinteistä verkkopohjaista kyselytutkimusta, mutta sen haasteeksi olisi muodostunut reaaliaikaisuuden puute, kun toteutus olisi edellyttänyt erillisiä alkuselvityksiä, useita kyselyitä ja tulosten analysointia. Innoduelin avulla tämä kaikki saatiin hoidettua saman yhteiskehittämisareenan sisällä, kun osallistujat arvioivat muiden ehdotuksia ja saivat lisätä omat ehdotuksensa mukaan joukkoon.

 
"Innoduelin merkittävin rooli pedagogisen mallin luomisessa on osallistaminen. Kaikkia tuhansia opiskelijoita ja yli 160 opettajaa ei voida ottaa mukaan fyysisiin työpajoihin. Innoduelin avulla kaikille annetaan mahdollisuus osallistua pedagogisen mallin yhteiskehittämiseenSamanlaista helppoutta ja nopeutta on vaikea toteuttaa millään muulla työkalulla

- Tuija Vasikkaniemi, Opetuksen kehittämispäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kokeile Innoduelia ilmaiseksi 14 päivän ajan. Rekisteröidy tästä

idealamppu_oranssi

Osallistava kehittäminen työskentelytavan etu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu hyödynsi Innoduelia monipuolisesti kehittäessään pedagogista malliaan. Kaikkia opettajia ja opiskelijoita olisi ollut mahdoton ottaa mukaan fyysisiin työpajoihin. Innoduelin avulla kaikki saivat mahdollisuuden osallistua mallin yhteiskehittämiseen. 

idealamppu_sininen

Ideoiden ja ehdotusten nopea prosessointi

Ideoiden suuri määrä yllätti. Eräässä projektin työpajassa kerättiin yli 160 tulevaisuuden oppimiseen liittyvää ideaa ja ajatusta. Näistä työstettiin yhteisesti priorisoitu ranking-lista alle 30 minuutissa ja tulokset saatiin välittömästi mukaan workshop-työskentelyyn.

idealamppu_vihrea

Sitoutuneet ja motivoituneet osallistujat

Kun yhteiskehittämällä tuotetut ideat ja ajatukset ovat valmiiksi helposti selkeässä digitaalisessa muodossa, osallistujien on helppo nähdä miten oma ehdotus pärjää ranking-listalla. Se motivoi ja sitouttaa osallistujat työskentelemään aiheen parissa.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA