<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yhteiskehittäminen korkeakouluissa

Lisää positiivista vuorovaikutusta ja osallista yhteisö toiminnan kehittämiseen.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat monella tavalla verrattavissa suuriin yrityksiin. Monimutkaiset hallintorakenteet, sidosryhmien moninaisuus ja ennen kaikkea jatkuva toimintaympäristön muutos vaativat johtamiselta erityisen paljon.

Positiivinen ilmapiiri vie eteenpäin

Kun eri henkilöstöryhmät ja muut yhteisön jäsenet pääsevät osallistumaan heihin liittyvien päätösten valmisteluun helposti ja tasavertaisesti, syntyy positiivinen ilmapiiri. Osallistaminen yhteiseen päätöksentekoon tukee tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Suuren joukon osallistaminen voi kuitenkin olla työlästä ja aikaavievää. Digitaalinen yhteiskehittämisen ratkaisu helpottaa asiaa.

Digitaalinen ratkaisu yhteiskehittämiseen helpottaa organisaatioita

  • nopeuttamalla yhteisön osallistamiseen kuluvaa aikaa
  • helpottamalla asiakokonaisuuksien kehittämistä yhdessä
  • johtamisviestinnän haasteissa
  • luomalla positiivista ilmapiiriä
  • mahdollistamalla vaikuttamisen itseä koskeviin päätöksiin
  • sitouttamaan yhteisöä päätöksiin

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo

Digitaalinen yhteiskehittäminen: hyötyjä korkeakouluille

Digitaalinen yhteiskehittämisen ratkaisu on moderni, tasa-arvoa edistävä ja kustannustehokas tapa saada korkeakouluyhteisön jäsenet tai ulkoiset sidosryhmät sitoutumaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Tässä on kolme esimerkkiä tavoista, joilla digitaalisen yhteiskehittämisen teknologiaa Innoduelia on käytetty korkeakouluissa. Käyttötapoja on yhtä monta kuin käyttäjääkin. Tärkeintä on, että suuretkin muutokset saadaan aikaan, kun ongelmat ratkaistaan yksi avoin kysymys kerrallaan.

1. Tehokkuutta suunnittelijan työkalupakkiin: projektin määrittely

Korkeakouluissa toteutetaan monimutkaisia projekteja, joissa osallistujia voi olla niin toisista korkeakouluista, yritysmaailmasta, opiskelijakunnasta kuin ulkomailtakin. Monitahoisen projektin suunnitteluryhmän haasteena onkin usein  sidosryhmien kuuntelu sisällön suunnittelu- ja rajausvaiheessa. 

Antamalla eri sidosryhmille tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa projektin sisältöön projektiryhmä luo yhteishenkeä kohti jaettua tavoitetta. 

2. Helpotusta esimiestyöhön: kehityspäivän jatkotyöstäminen

Toimivan kehityspäivän rakenteeseen kuuluu usein workshop-työskentely, jossa etsitään ratkaisuja ja  yhteistä näkemystä. Yhteisen aloituksen jälkeen työskentely jatkuu tyypillisesti pienryhmissä. Työskentelyä fasilitoidaan ja lopuksi koko ryhmä palaa kuulemaan fiilikset ja kenties alustavat tulokset.

Tämän jälkeen koostetaan yhteenveto ja linjaukset. Tämä tapahtuu tyypillisesti varsinaisen kehityspäivän jälkeen. Tulokset ja niistä jäsennellyt toimenpiteet jaetaan yleensä osallistujille sähköisesti. Tässä kohtaa kehityspäivän työskentelyyn osallistuneiden ja työskentelystä seuranneiden linjausten yhteys voi katketa. Workshop-työskentelyyn osallistuneet saattavat kokea, etteivät sittenkään pystyneet vaikuttamaan varsinaiseen lopputulokseen. Tässä digitaalinen co-creation-työväline voi auttaa.

Erityisen hyödyllinen on Innoduel-työkalun rankinglista-toiminnallisuus. Se on osallistujien itsensä tuottama  vastausten tärkeysjärjestys. Rankinglistan järjestykseen voi vaikuttaa jokainen osallistuja. Lopputulos muotoutuu reaaliaikaisesti ja toimii konkreettisena pohjana jatkotoimenpiteille. Toimenpiteisiin on helppo sitoutua, sillä osallistujat ovat itse vaikuttaneet sekä listan sisältöön että prioriteettijärjestykseen.

3. Opettajan työssä: möröt pois lopputyöstä

Monelle korkeakouluopiskelijalle lopputyön tekeminen on iso mörkö. Aiheen keksiminen, tutkittavan ilmiön rajaus, tiedonkeruu ja moni muu asia askarruttaa. Toisinaan opiskelijat häpeävät omia pelkojaan, sillä he luulevat, että opiskelijakollegoilla asiat ovat täysin hanskassa. Suurimmalla osalla opiskelijatovereista on kuitenkin täsmälleen samoja huolenaiheita.

Digitaalinen yhteiskehittämisen työväline sopii erinomaisesti käytettäväksi lopputyökurssilla opiskelijoiden voimaannuttamiseen ja turhien pelkojen hälventämiseen. Digitaalisen co-creation-työvälineen avulla opiskelijoiden huolenaiheet voidaan käsitellä nopeasti ja tehokkaasti yhdessä, vieläpä täysin anonyymisti.

Käytännössä se toimii näin: opiskelijat antavat vastauksensa opettajan esittämään kysymykseen, jonka jälkeen kaikki vastaukset parivertaillaan ryhmän kesken. Kun kaikki ovat valmiita, avataan tuloslinkki, jossa huolenaiheiden rankinglista näkyy. Huolenaiheet voidaan käsitellä reflektiivisesti saman tien koko ryhmän kanssa. Opiskelijat huomaavat, että kaikki jakavat samat huolet, samassa veneessä siis ollaan.

 

idealamppu_vihrea

Hyötyä korkeakouluille

Digitaalinen keino osallistaa korkeakoulujen tärkeät sidosryhmät toiminnan kehittämiseen helpottaa yliopistoja ja korkeakouluja yhteisön huomioimisessa. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen tapa kerätä ja jalostaa yhteisön näkemykset voi hyödyttää korkeakouluja tärkeiden asioiden työstämisessä.

idealamppu_sininen

Inspiraatiota esimerkeistä

Yliopistot ja korkeakoulut ovat käyttäneet Innoduelia erilaisten aiheiden yhteiskehittämiseen. Innoduel on auttanut esimerkiksi projektin määrittelyvaiheessa, kehityspäivien työskentelyssä sekä pedagogisena apuvälineenä opettajan työssä. 

idealamppu_harmaa

Innoduel auttaa

Innoduel hyödyttää organisaatioita nopeuttamalla yhteisön osallistamiseen kuluvaa aikaa, helpottamalla asiakokonaisuuksien kehittämistä yhdessä sekä johtamisviestinnän haasteissa. Se auttaa luomaan positiivista ilmapiiriä, mahdollistaa vaikuttamisen itseä koskeviin päätöksiin sekä sitouttaa yhteisöä valmisteltaviin päätöksiin.

.

Ideoita asiakastarinoista

SEAMK logo

Case Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Pedagogisen mallin osallistava luominen.

LUE ASIAKASTARINA
jamk Logo

Case Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Selkeyttä sumeaan projektiin ja tukea hankesuunnitteluun.

LUE ASIAKASTARINA
Hope Logo

Case Hope ry

Vapaaehtoisten osallistaminen toiminnan kehittämiseen.

LUE ASIAKASTARINA
LISÄÄ KÄYTTÖKOHTEITA